ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ศักยภาพทุนฯ 5 ด้าน ข้อมูล 1.ทุนมนุษย์ 2.ทุนกายภาพ 3.ทุนเศรษฐกิจ 4.ทุนธรรมชาติ 5.ทุนทางสังคม

รายละเอียดข้อมูล : 52050106122

แสดงข้อมูลครัวเรือน (ข้อมูลทะเบียนครัวเรือน)

ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

#รหัสประจำบ้านMPIจังหวัดอำเภอตำบลทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
1520501061222.02ลำปางงาวหลวงใต้2.462.581.002.052.00
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

#ลำดับชื่อ นามสกุลอายุเพศสถานะตามทะเบียนบ้านสุขภาพสวัสดิการสังคมอ่านภาษาไทยเขียนภาษาไทยการศึกษาสูงสุดกำลังศึกษาระดับสถานภาพการศึกษาสถานภาพการทำงานระดับ A6ระดับ A7ระดับ A9ระดับ A10ระดับ A11ระดับ A12ระดับ A13ระดับ A14ระดับ A15
11สนธิชัย75ชายมีชื่อและอาศัยปกติได้รับได้ได้ประถมศึกษา--ทำงาน4.002.004.004.001.001.001.004.003.00
22ต่าย66หญิงมีชื่อและอาศัยปกติได้รับได้ได้ประถมศึกษา--ไม่ได้ทำงาน4.002.004.004.001.001.001.001.001.00
33อัศวิน42ชายมีชื่อแต่ไม่อาศัยปกติไม่ได้รับได้ได้ม.ปลาย หรือเทียบเท่า--ทำงาน4.001.004.004.002.001.001.004.003.00
44สมบูรณ์37ชายมีชื่อแต่ไม่อาศัยปกติไม่ได้รับได้ได้ม.ปลาย หรือเทียบเท่า--ไม่ได้ทำงาน4.001.004.004.002.001.001.001.001.00
55ภาณุมาส18หญิงมีชื่อและอาศัยปกติไม่ได้รับได้ได้ม.ต้นม.ปลาย หรือเทียบเท่าไปเรียนสม่าเสมอไม่ได้ทำงาน4.001.004.004.002.002.004.001.001.00
66เกษสุดา39หญิงมีชื่อและอาศัยปกติไม่ได้รับได้ได้ม.ปลาย หรือเทียบเท่า--ไม่ได้ทำงาน4.001.004.004.002.001.001.001.001.00
77ภัชชะ7ชายมีชื่อและอาศัยปกติไม่ได้รับได้ได้ไม่ได้เรียน/จบแล้วต่ากว่าประถมไปเรียนสม่าเสมอไม่ได้ทำงาน4.001.004.004.001.001.004.001.001.00

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?)

รหัสครัวเรือน52050106122
Hc152050106122
ปีที่สำรวจ2564
ครั้งที่สำรวจ1
ทะเบียนเกษตรกร0
เลขทะเบียนเกษตรกร
บ้านเลขที่81/1
หมู่ที่4
หมู่บ้านปงคก
Mm152050204
ตำบลหลวงใต้
อำเภองาว
จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์52110
Host Prefix1
Host Nameสนธิชัย
Host Snameปิ่นเกษ
Host Popid3520500095507
Host Popid13520500095507
Person Prefix1
Person Nameสนธิชัย
Person Snameปิ่นเกษ
Person Popid3520500095507
Person Popid13520500095507
เบอร์โทรศัพท์09-4186-4243
No17
No25
No32
No40
No50
พิกัด Lat18.748448
พิกัด Lng99.981633
รูปภาพ(ไม่ได้ตั้ง)
แก้ไขล่าสุด(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สร้างข้อมูลJan 1, 1970 7:00:00 AM
ผู้สำรวจ1657717647
Status6
Surveyer Prefix(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Name(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Sname(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Tel(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Date(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Time(ไม่ได้ตั้ง)
Lat1(ไม่ได้ตั้ง)
Lng1(ไม่ได้ตั้ง)
ID(ไม่ได้ตั้ง)

Copyright © 2023 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.). All rights reserved