ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ศักยภาพทุนฯ 5 ด้าน ข้อมูล 1.ทุนมนุษย์ 2.ทุนกายภาพ 3.ทุนเศรษฐกิจ 4.ทุนธรรมชาติ 5.ทุนทางสังคม

รายละเอียดข้อมูล : 52050020732

แสดงข้อมูลครัวเรือน (ข้อมูลทะเบียนครัวเรือน)

ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

#รหัสประจำบ้านMPIจังหวัดอำเภอตำบลทุนมนุษย์ทุนกายพภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
1520500207322.00ลำปางงาวหลวงเหนือ2.342.461.151.952.10
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

#ลำดับชื่อ นามสกุลอายุเพศสถานะตามทะเบียนบ้านสุขภาพสวัสดิการสังคมอ่านภาษาไทยเขียนภาษาไทยการศึกษาสูงสุดกำลังศึกษาระดับสถานภาพการศึกษาสถานภาพการทำงานระดับ A6ระดับ A7ระดับ A9ระดับ A10ระดับ A11ระดับ A12ระดับ A13ระดับ A14ระดับ A15
11พงษ์นิกร38ชายมีชื่อและอาศัยปกติไม่ได้รับได้ได้ม.ต้น--ไม่ได้ทำงาน4.001.004.004.002.001.001.001.001.00
22นพฤทธิ์33ชายมีชื่อและอาศัยปกติไม่ได้รับได้ได้ปวส./อนุปริญญา--ทำงาน4.001.004.004.003.001.001.004.003.00
33อุมาพร62หญิงมีชื่อและอาศัยป่วยเรื้อรังไม่ติดเตียงได้รับได้ได้ประถมศึกษา--ไม่ได้ทำงาน3.002.004.004.001.001.001.001.001.00
44ณาริภัทร12หญิงมีชื่อและอาศัยปกติไม่ได้รับได้ได้ต่ากว่าประถม--ไม่ได้ทำงาน4.001.004.004.001.001.001.001.001.00
55ณัฐธิดา4หญิงมีชื่อและอาศัยปกติไม่ได้รับได้ไม่ได้ไม่ได้เรียน/จบแล้วต่ากว่าประถมไปเรียนสม่าเสมอไม่ได้ทำงาน4.001.001.001.001.001.004.001.001.00
66เอกชัย24ชายมีชื่อและอาศัยปกติไม่ได้รับได้ได้ม.ต้น--ทำงาน4.001.004.004.002.001.001.004.004.00
77ชัยณรงค์42ชายมีชื่อแต่ไม่อาศัยปกติไม่ได้รับได้ได้ม.ปลาย หรือเทียบเท่า--ทำงาน4.001.004.004.002.001.001.002.001.00

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (คนจนอยู่ที่ไหน?)

รหัสครัวเรือน52050020732
Hc152050020732
ปีที่สำรวจ2564
ครั้งที่สำรวจ1
ทะเบียนเกษตรกร0
เลขทะเบียนเกษตรกร
บ้านเลขที่209
หมู่ที่3
หมู่บ้านคุ้ม
Mm152050103
ตำบลหลวงเหนือ
อำเภองาว
จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์52110
Host Prefix2
Host Nameอุมาพร
Host Snameหอมหวล
Host Popid3520500029393
Host Popid13520500029393
Person Prefix2
Person Nameอุมาพร
Person Snameหอมหวล
Person Popid3520500029393
Person Popid13520500029393
เบอร์โทรศัพท์08-5712-3787
No17
No26
No31
No40
No50
พิกัด Lat18.752734
พิกัด Lng99.785899
รูปภาพ(ไม่ได้ตั้ง)
แก้ไขล่าสุด(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สร้างข้อมูลJan 1, 1970 7:00:00 AM
ผู้สำรวจ1656624728
Status6
Surveyer Prefix(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Name(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Sname(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Tel(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Date(ไม่ได้ตั้ง)
Surveyer Time(ไม่ได้ตั้ง)
Lat1(ไม่ได้ตั้ง)
Lng1(ไม่ได้ตั้ง)
ID(ไม่ได้ตั้ง)

Copyright © 2023 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.). All rights reserved