ระบบแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด (PPPCONNEXT)

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยนาท นครราชสีมา นราธิวาส บุรีรัมย์ ปัตตานี พัทลุง พิษณุโลก มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ลำปาง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 213,411 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 216,776 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 965,786 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 790,096 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

768,624

21,472

790,096

3,315

169,477

1,409

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (รายจังหวัด)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 2,443 141,022 71,953 193
ทุนกายภาพ 4,677 172,003 39,592 0
ทุนเศรษฐกิจ 66,842 85,005 59,861 4,554
ทุนธรรมชาติ 73,717 141,030 1,456 0
ทุนทางสังคม 122,809 86,158 7,334 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.412.271.991.811.69
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.180.160.500.170.24